Top hledané
Výsledky (0)
Co Čech, to muzikant, ale také člověk s dobrým srdcem. Češi věnují každoročně na charitu miliardy.

Nadace versus nadační fond aneb Jak zjistit, kam putují vaše peníze

Joža Kolář
17. ledna 2022
+ Přidat na Seznam.cz
10 minut
Speciální rubrika
Prince Harry and Meghan Markle

Na řešení koronavirové pandemie máme různé názory. Co nás ovšem stmeluje, je ochota pomáhat. Objem finančních prostředků, které jsme dali v roce 2021 na dobročinné účely, bude opět rekordní. Štědrost určitě umocnilo i letní tornádo na Moravě, které poškodilo zhruba 1600 domů a způsobilo miliardové škody – a následnou vlnu solidarity. Ale i přes pandemii koronaviru jsme otevřeli vloni více svoje peněženky na dobročinnost. Jaký je však rozdíl mezi nadací a nadačním fondem? A málokdo také ví, že díky darům by mohl mít i jistou daňovou úlevu.

Myšlenka institutu nadace sahá až do daleké historie. Nadace však prošly od klasického římského práva až do současnosti dlouhým vývojem. Idea někomu pomoci a solidarita je však společná všem lidem a nadace mají tedy podobný základ ve všech zemích. Navíc koronavirová pandemie, která svět ovlivňuje již dva roky, povzbuzuje činnosti v různých oblastech, mimo jiné velmi výrazně na poli dobročinnosti a pomoci, kterou jsou lidé ochotni si poskytnout sobě navzájem. Jako první zde přichází možnost zakládání fundací pro poskytnutí potřebných prostředků druhým.

„Na dobročinné účely přispěla v roce 2021 téměř polovina českého národa, konkrétně 41 procent Čechů,“

oznámila mluvčí neziskové organizace ADRA Karolina Emanuelová.

Každopádně nejsme v tomto ohledu žádnými rekordmany. Britská organizace Charities Aid Foundation (CAF) každý rok vyhlašuje „hitparádu“ zemí, jejíž obyvatelé nejvíce přispívají na dobročinné účely. A za rok 2021 kraluje žebříčku Indonésie. Důvod je jednoznačný – 8 z 10 Indonésanů se nějakým způsobem angažovalo v dobročinnosti. A když jsme u těch čísel, pojďme se ještě podívat na celkovou sumu, která se sešla u nás.

"Lidé, firmy i nadace na dobrou věc darovaly za rok 2021 dohromady více než 13 miliard korun,"

říká Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců.

Takovou hromadu peněz si asi nikdo z nás neumí představit – jenom pro zajímavost, 13 miliard korun je o něco více, než byl v loňském roce rozpočet ministerstva životního prostředí nebo zahraničí.

Pronájem luxusního bytu 3+kk, Praha 1, Josefov
Pronájem luxusního bytu 3+kk, Praha 1, Josefov, Praha 1
Otevřít v galerii (5)
Prince Harry and Meghan Markle
Prince Harry and Meghan MarkleZdroj: Profimedia

Kdo ze srdce dává...

Dostanou se všechny vybrané peníze k potřebným? Ne vždy to platí stoprocentně.

Mezi největší příjemce darů u nás patří nadace a nadační fondy. Nadací a nadačních fondů u nás působí bezmála tři tisíce. Jejich úkolem je poskytovat pomoc formou nadačních příspěvků na zlepšování podmínek ve společnosti nebo na nákup ochranných pomůcek. Ačkoliv mají podobný název, jejich fungování se liší.

Zatímco nadace vzniká prakticky na dobu neomezenou a musí mít vlastní kapitál v objemu minimálně 500.000,-Kč, nadační fond může fungovat libovolně dlouhou dobu a není zde zákonem stanovena žádná hranice ohledně vlastních prostředků. Nadace má rovněž přísnější režim v ekonomické oblasti. Musí vést podvojné účetnictví včetně roční uzávěrky, kterou potvrzuje auditor. Z logiky věci vyplývá, že provoz nadace je náročnější na provozní náklady. A paradoxně se někdy může stát, že nadace má tak vysoké náklady na svůj provoz, že skončí v mínusu. Své o tom ví Meghan Markleová a princ Harry. Jejich nadace Archewell za první rok svojí činnosti skončila v mínusu bezmála 6 tisíc USD.

Laicky řečeno, nadace je účelové sdružení majetku, které zakladatel zřizuje k trvalému dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Její název musí obsahovat slovo „nadace“ a zpravidla také označení, poukazující na její účel. Nadace může provozovat podnikání pouze jako svou vedlejší činnost. Naproti tomu nadační fond (který také musí obsahovat "nadační fond" ve svém názvu) je jednodušší na založení, administrativu i správu a nemá povinný nadační kapitál a nemusí mít, na rozdíl od nadace, trvalou povahu.

Nadace versus nadační fond

Veřejně prospěšné fundace slouží na podporu veřejného blaha, ale soukromé fundace se starají o konkrétní osoby a dobročinné fundace představují pomoc specifikované skupině lidí. Fundace vznikají ve dvou základních formách, a to jako nadace nebo nadační fondy. Ani jeden z těchto subjektů nesmí podnikat, respektive podnikání nesmí být jejich primární činností. Je možné pouze s cílem podpory hlavní činnosti, tedy získání zisku pro dobročinnost. Vydělávání se nesmí stát prioritou jejího provozování, ale naopak zisky z podnikatelské činnosti mohou být použity jen k primárnímu účelu fundace.

Od okamžiku zapsání organizace do nadačního rejstříku může nadace nebo nadační fond vykonávat svou činnost. Změna z nadace na nadační fond nebo naopak je možná a rozhoduje o ní správní rada. Nejčastěji však dochází k přechodu z dočasného nadačního fondu na trvalou nadaci, jelikož se otevřou možnosti pro jeho dlouhodobý chod.

Trvalá služba versus krátkodobý cíl

Zakladatel zakládá nadační fond k trvalé a společensky či hospodářsky prospěšné službě. Mezi pozitiva nadačního fondu patří to, že k dosahování účelu, pro který byl nadační fond zřízen, používá veškerý svůj majetek. Nadační fond nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu. Minimální výše vkladu není zákonem stanovena, ale je ponechána na vůli zřizovatele. Je zde rovněž osvobození od daně z příjmů právnických osob, daně dědické a darovací.

Naproti tomu účel nadace může být veřejně prospěšný, pokud její činnost spočívá v podpoře obecného blaha, nebo dobročinný, spočívá-li její činnost v podpoře určitého okruhu osob. Nelze však založit nadaci za účelem podpory politických stran a hnutí, stejně jako výlučně pro výdělek. Případné podnikání nadace může být jen vedlejší činností k podpoře jejího hlavního cíle. Pokud se stane, že nadace plní zakázaný účel, soud ji bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci. Účel nadace je tedy jejím nejdůležitějším pojmovým znakem a zakladatel je povinen účel vymezit ve svém zakladatelském právním jednání. Platí, že čím přesněji jsou účel i další otázky specifikovány, tím menší prostor je dán pro uplatnění vůle odlišné od vůle zakladatele.

Jak poznat kvalitní organizaci?

Známka kvality pro nadace a nadační fondy slouží jako potvrzení kvality nadací a nadačních fondů, nebo také firemních nadací a firemních nadačních fondů, které byly založeny komerčním subjektem. Je totiž jasným signálem, že daný nadační subjekt funguje nad rámec zákonných požadavků, dodržuje etické principy, pracuje kvalitně a jedná transparentně. A právě to je pak i jeden z hlavních důvodů, jak posílit důvěru veřejnosti, dárců a partnerů ve svou odbornou a etickou profesionalitu. 

Otevřít v galerii (5)
Češi darují, ale mají rádi transparentnost.
Češi darují, ale mají rádi transparentnost.Zdroj: Freepik

Podle zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku je fundace právnickou osobou, která je zakládána k plnění určitého účelu. A právě její účel je podstatou vzniku zřízení: Fundace slouží k veřejně prospěšným nebo soukromým účelům. To se odvíjí od skutečnosti, koho nebo co mají svou činností podporovat.

Jak si vybrat, komu přispět?

I u charity a dobročinnosti platí „důvěřuj, ale prověřuj“. Jak si ale ověřit, že opravdu přispíváme tam, kde je to potřeba?

První, co byste měli hledat, je potvrzení o konání sbírky, které by vám měl žadatel předložit. Každá sbírka má totiž svá pravidla, která musí dodržovat. Sbírku musí vyhlašovat nějaká nezisková organizace, obecně prospěšná společnost, nadace a podobně. Musí ji přitom ohlásit na místním úřadě, kde udá i účel sbírky a dobu jejího trvání. Sbírka je totiž časově omezená a pokud trvá déle než rok, musí vyhlašovatel každoročně předkládat úřadu, který sbírku povolil, průběžné vyúčtování. Konečné vyúčtování pak při ukončení sbírky, včetně zprávy o účelu použití.

Předtím než přispějete, vezměte si čas na rozmyšlenou a zjistěte si vše, co je potřeba. U nadace je rovněž doporučeno podívat se do její výroční zprávy, kterou musí vydávat. Výroční zprávy by měly neziskové organizace jednak zveřejňovat na svých stránkách, jednak by je měly zakládat do listin u příslušného rejstříkového soudu. Navíc má většina těchto organizací zřízen transparentní účet, kde může každý vidět, jak se na účtu peníze hýbou – kdo platí, komu platí organizace, jaký je finanční zůstatek. Získáte tak základní informace o hospodaření a s tím i jistotu, kam vaše peníze poputují. 

Pokud plánujete větší příspěvek, lze do organizace zatelefonovat, případně si domluvit schůzku.

Věrnost dobré věci

A jak je to s věrností dárců? Na to jsme se zeptali finanční odbornice Jaroslavy Obersteinové

„V každém případě je dobré vybrat si jeden nebo dva účely a přispívat na ně soustavně. Vybudujete si tak přímý vztah a s ním i jistotu toho, kam vaše finance putují. Navíc se můžete na organizaci dohodnout i společně doma jako rodina. Tak se rozhodnete, zda přispějete finančně, nebo budete dávat hračky nemocným dětem, posílat peníze na péči o seniory, pomůžete vybrat na  drahý přístroj pro nemocnici nebo na útulek pro kočky. Když začnete pravidelně dávat jedné organizaci, budete v užším kontaktu a budete mít přehled, co se s vašimi penězi děje,“

řekla Obersteinová pro LP-Life.

Nadace pro děti i seniory

„Když se narodíme, většinou jen spíme“, zpívá Jitka Zelenková. Ale někdy se už od narození musí řešit situace, které jsou nepříjemné pro malého človíčka i jeho rodiče. Například Nadace Naše dítě většinou zlepšuje kvalitu života konkrétního dítěte.  

„Nejčastěji přispíváme na vozíčky, kochleární implantáty, speciální ortézky, rehabilitační a neurorehabilitační pobyty, senzorické terapie, odlehčovací pobyty, asistenční služby, výcviky asistenčních psů. Za rok 2021 jsme přijali rekordní počet žádostí, přispívali jsme také rodičům samoživitelům, kteří se ocitli v krizi v důsledku koronaviru, i rodinám z jihu Moravy, kterým živobytí poničilo loňské tornádo,“

říká pro LP-Life Zuzana Šafářová z Nadace Naše dítě.

Otevřít v galerii (5)
Dobrovolnice pomáhající v domově seniorů.
Dobrovolnice pomáhající v domově seniorů.Zdroj: blueocar / Pixabay

Ještě dnes jsou země, kde najdeme kult osobnosti – pravda, není jich mnoho. Daleko rozšířenější je v naší civilizaci kult mládí. Krásným a mladým lidem patří svět. Mohou všechno a myslí si, že všechno zvládnou levou zadní. Hlavu plnou motivačních hesel z internetu. Jejich autoři jsou zpravidla jen o něco málo starší než ti, kterým jsou tato moudra určena. Přitom se zapomíná na to nejpodstatnější – nejhodnotnější zkušenosti nedá člověku fráze, které uvěří, ale prožitek. A ten přichází v čase. A čas zvyšuje náš věk. A věk přináší nejprve horší uplatnění na trhu práce, později třeba také osamění. Protože mladí budují kariéru a musí splácet hypotéku.

Nadace Krása pomoci má za svůj cíl zlepšit kvalitu života osamělým seniorům.

„Krása mi umožnila prosazovat důležité věci.“ Taťána Gregor Brzobohatá, předsedkyně správní rady a Miss World 2006

Otevřít v galerii (5)
Taťána Gregor Brzobohatá (Taťána Kuchařová)
Taťána Gregor Brzobohatá (Taťána Kuchařová)Zdroj: Se svolením Grety Blumajerové

Nadační fondy

Někdy třeba stačí dát "jen" dech. A těch nádechů má každý z nás za den 22 tisíc. S takovou porcí si musí poradit naše plíce. Slouží našemu organismu nejen k příjmu kyslíku, ale také jako filtr nečistot. Průměrný člověk vydrží se zadrženým dechem, třeba pod vodou, jednu minutu. Pak doslova zalapá po dechu. Díky plícím. Například Nadační fond Naše plíce, založený realitní kanceláří, kterou tvoří jen ženy, podporuje prevenci, včasnou diagnostiku a léčbu plicních onemocnění, včetně plicní rakoviny a následků onemocnění COVID-19. Prvním i druhým krokem v této misi je nákup bezdrátové ultrazvukové sondy HEALCERION SONON 300L, která vyniká přesnou diagnostikou, minimalizuje riziko přenosu infekce a umožňuje pacienty vyřešit přímo na lůžku.

Každý rodič určitě bude souhlasit s tím, že těžko zažije emocionálně lepší pocit než ten při narození vlastního potomka. Zároveň není nic horšího, než když dítě dostane zákeřnou chorobu a vy mu nejste schopni pomoci. Právě to zažila Vendula Pizingerová s dcerkou Klárkou. Proto v roce 2000 založila Nadační fond Kapka naděje, který se soustředí na zlepšení přístrojového vybavení dětských oddělení nemocnic.

Otevřít v galerii (5)
Vendula Pizingerová
Vendula PizingerováZdroj: Profimedia

Finanční benefity aneb "dej a bude ti dáno"

Pokud se chystáme přispět na „dobrou věc“, máme teď dočasně možnost odečíst si ze základu daně větší částku než doposud. Plátce si může od základu daně odečíst určitou hodnotu bezúplatných plnění (darů) konkrétním osobám a organizacím pro stanovené účely. K nim se počítají dobročinné účely a dary na odstraňování následků živelních pohrom. Blíže to definuje zákon o daních z příjmů v § 15 (fyzické osoby) a § 20 odst. 8 (právnické osoby). Kromě minimálních hranic poskytnutých darů jsou definovány i maximální výše odečitatelných částek, které se nyní mění. Předpokládá se totiž, že ochota dárců podílet se na podpoře veřejně prospěšných organizací formou darů bude v současné době nižší, takže zvýšení hranice má mít motivační charakter pro tyto dárce. 

Dárce – fyzická osoba, může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období.
Dále je zde určen i strop maximální výše odečitatelných darů, který činil do konce roku 2019 rovných 15 % základu daně. Za období kalendářního roku 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na 15 %.

​Take pokud i vy chcete jakkoli přispět na dobročinnost, je dobré se nejprve zorientovat. Rozhodněte se, jak a na co chcete přispět. Pak si zjistěte vše důležité a potřebné o nadaci nebo nadačním fondu, abyste si byli jisti, že se vaše pomoc skutečně dostane tam, kam jste chtěli. Za vaši pomoc jistě sklidíte mnohem více než "pouze" radost toho, komu jste ji adresovali. Krásnou motivací je i dobrý pocit vás samých.

Zdroje: Charities Aid Foundation, Wikipedia, damskaliga.cz, epravo.cz, cnn.iprima.cz, donorsforum.cz, aktualne.cz, krasapomoci.cz, kapkanadeje.cz, naseplice.cz, vlastní dotazování

Líbil se vám článek?
Diskuze 0 Vstoupit do diskuze